Statut

STATUT 
FUNDACJI KAKTUS

§ 1

 1. Fundacja Kaktus zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Radę Fundatorów, zwaną dalej Fundatorem, w dniu 18 maja 2020 roku, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Emilię Chojnowską w Bydgoszczy.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1491,) i ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 284,).
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i prawa ojczystego partnerów zagranicznych.
 3. Siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz.
 4. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów, filii i zakładów w kraju i za granicą.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Patronem Fundacji jest św. Jan Paweł II.

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. propagowanie nauczania Jana Pawła II; 
 2. wspieranie innych organizacji realizujących podobne cele jak Fundacja;
 3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 4. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
 5. udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; 
 6. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
 7. działalność charytatywna;
 8. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 9. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
 10. działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 
 11. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza;
 12. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 13. działalność na rzecz osób ze spektrum autyzmu;
 14. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 15. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 16. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 17. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
 18. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 19. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
 20. działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
 21. działalność z dziedzinie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 22. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
 23. działalność w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 24. działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 
 25. działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
 26. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
 27. udzielanie poradnictwa obywatelskiego, 
 28. działalność psychoedukacyjna, poradnicza i terapeutyczna; 
 29. działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; 
 30. działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
 31. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
 32. promocja i organizacja wolontariatu; 
 33. pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
 34. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych i weteranów; 
 35. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
 36. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
 37. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
 38. rewitalizacja; 
 39. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 6

Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez:

 1. organizowanie zajęć warsztatowych ;
 2. organizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych, klubów dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń, sympozjów i konferencji itp. oraz ich finansowanie;
 3. organizowanie wszelkich imprez artystycznych i sportowych oraz ich finansowanie;
 4. wspieranie, w tym przekazywanie środków potrzebującym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży wybitnie zdolnej;
 5. organizowanie konkursów, przeglądów i innych form twórczych oraz ich finansowanie;
 6. organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i trudnych środowisk (zajęcia w świetlicy terapeutycznej, wyjazdy rekreacyjne, zajęcia sportowe itp.);
 7. organizowanie pracowni, kół, sekcji, zespołów, klubów z różnych dziedzin;
 8. powoływanie drużyn sportowych;
 9. organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 10. organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej;
 11. działalność wydawniczą;
 12. prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego 
  o charakterze psychologicznym, socjoterapeutycznym, psychoterapeutycznym, prawnym, przeciwdziałania uzależnieniom, terapii zaburzeń rozwojowych, przezwyciężania trudności wychowawczych i innym z uwzględnieniem interwencji kryzysowej;  
 13. prowadzenie telefonu zaufania;
 14. prowadzenie grup terapeutycznych, socjoterapeutycznych i grup wsparcia;
 15. prowadzenie placówek dla osób potrzebujących np. Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Seniora, Dziennego Domu Pobytu itp.;
 16. prowadzenie Klubu Integracji Społecznej;
 17. prowadzenie placówek oświatowych, oświatowo-wychowawczych oraz szkoleniowych;
 18. prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
  i starszych;
 19. prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej;
 20. organizowanie mieszkalnictwa chronionego, treningowego i wspomaganego.

§ 7

Szczegółowe warunki, kryteria i formy prowadzenia działalności Fundacji określa Zarząd Fundacji.

§ 8

Dla zapewnienia bytu Fundacji, a także realizacji jej celów statutowych, Fundacja prowadzić będzie:

 1. działalność statutową odpłatną;
 2. działalność statutową nieodpłatną.

§ 9

Odpłatna działalność statutowa prowadzona będzie w następującym zakresie:

 1. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 
 2. pozostałe zakwaterowanie; 
 3. wydawanie książek; 
 4. wydawanie gazet; 
 5. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
 6. pozostała działalność wydawnicza; 
 7. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
 8. działalność związana z projekcją filmów; 
 9. działalność w zakresie nagrań muzycznych i dźwiękowych; 
 10. nadawanie programów radiofonicznych; 
 11. doradztwo związane z zarządzaniem; 
 12. działalność agencji reklamowych; 
 13. działalność fotograficzna; 
 14. działalność związana z tłumaczeniami; 
 15. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; 
 16. działalność agencji pracy tymczasowej; 
 17. działalność agentów i pośredników turystycznych; 
 18. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 19. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 
 20. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;  
 21. wychowanie przedszkolne; 
 22. szkoły podstawowe; 
 23. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne; 
 24. szkoły policealne oraz wyższe; 
 25. pozaszkolne formy edukacji; 
 26. działalność wspomagająca edukację; 
 27. działalność fizjoterapeutyczna;
 28. pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
 29. pomoc społeczna bez zakwaterowania;
 30. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 
 31. działalność obiektów kulturalnych; 
 32. działalność bibliotek; 
 33. działalność muzeów; 
 34. działalność związana z loteriami fantowymi; 
 35. działalność obiektów sportowych; 
 36. działalność klubów sportowych;
 37. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 10

Nieodpłatna działalność statutowa prowadzona będzie w następującym zakresie:

 1. pozostałe zakwaterowanie; 
 2. wydawanie książek; 
 3. wydawanie gazet; 
 4. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
 5. pozostała działalność wydawnicza; 
 6. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
 7. działalność związana z projekcją filmów; 
 8. działalność w zakresie nagrań muzycznych i dźwiękowych; 
 9. nadawanie programów radiofonicznych; 
 10. doradztwo związane z zarządzaniem; 
 11. działalność agencji reklamowych; 
 12. działalność fotograficzna; 
 13. działalność związana z tłumaczeniami; 
 14. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; 
 15. działalność agencji pracy tymczasowej; 
 16. działalność agentów i pośredników turystycznych; 
 17. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 18. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 
 19. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;  
 20. wychowanie przedszkolne; 
 21. szkoły podstawowe; 
 22. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne; 
 23. szkoły policealne oraz wyższe; 
 24. pozaszkolne formy edukacji; 
 25. działalność wspomagająca edukację; 
 26. działalność fizjoterapeutyczna; 
 27. pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
 28. pomoc społeczna bez zakwaterowania;
 29. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 
 30. działalność obiektów kulturalnych; 
 31. działalność bibliotek; 
 32. działalność muzeów; 
 33. działalność obiektów sportowych; 
 34. działalność klubów sportowych;
 35. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 11

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 1000,00 zł .

§ 12

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 2. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z terenu Polski 
  i zagranicy;
 3. dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie lub odpłatnie.

§ 13

 1. Fundatorzy tworzą Radę Fundatorów.
 2. Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
 3. powoływanie i odwoływanie organów Fundacji;
 4. dokonywanie zmian statutu;
 5. powoływanie członków Rady Programowej Fundacji;
 6. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia jej majątku określone w § 23 i §25 niniejszego statutu;
 7. prawo weta określone w § 15 pkt 8 niniejszego statutu.
 8. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał przyjętych zwykłą większością ważnie oddanych głosów.  
 9. Członkowie Rady Fundatorów mogą wchodzić w skład organów Fundacji oraz Rady Programowej.
 10. Członkowie Rady Fundatorów mogą złożyć pisemną rezygnację z zasiadania 
  w Radzie Fundatorów.
 11. W przypadku rezygnacji lub śmierci wszystkich Fundatorów kompetencje Rady Fundatorów przejmuje Rada Programowa Fundacji.

§ 14

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji;
 2. Rada Nadzorcza. 

§ 15

 1. Zarząd kieruje pracami Fundacji.
 2. Zarząd składa się od trzech do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych 
  i odwoływanych przez Radę Fundatorów.
 3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
 4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje prezes.
 5. Prezes Zarządu kieruje jego pracami, a w szczególności zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. 
 6. Posiedzenie Zarządu może być również zwołane na wniosek każdego z członków Zarządu.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 8. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały niezgodnej ze statutowymi celami Fundacji lub niezgodnej z obowiązującym porządkiem prawnym, Rada Fundatorów ma prawo zastosowania weta. W takim przypadku przedmiotowa uchwała musi być zmieniona.
 9. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes samoistnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 10. Zarząd może utworzyć stanowisko Dyrektora do bieżącego kierowania Fundacją. Stanowisko to można powierzyć wyłącznie członkowi Zarządu.

§ 16

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje, 
a w szczególności:

 1. prowadzi działalność statutową;
 2. zarządza majątkiem Fundacji;
 3. decyduje o formach, środkach i wysokościach udzielanej pomocy społecznej;
 4. podejmuje uchwały o przeznaczeniu i wykorzystaniu dochodów Fundacji;
 5. odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji;

a ponadto:

 1. propaguje cele, dla których powstała Fundacja;
 2. uchwala bieżące plany działalności Fundacji;
 3. inicjuje kierunki i opracowuje nowe formy działalności Fundacji;
 4. gromadzi i opracowuje informacje o osobach i środowiskach wymagających pomocy;
 5. organizuje środki finansowe i materialne na cele statutowe Fundacji;
 6. opiniuje działalność Fundacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundatorów.

§ 17

 1. Rada Nadzorcza jest organem kontroli, który składa się z trzech członków powoływanych przez Radę Fundatorów.
 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i kieruje jej pracami.
 3. Rada Nadzorcza nie podlega w zakresie wykonywania kontroli Zarządowi, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1. kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji jej celów;
  2. kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji;
  3. informowanie Zarządu o wynikach kontroli;
  4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
  5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;
  6. składanie sprawozdań i opinii Radzie Fundatorów;
  7. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji.
 5. Rada Nadzorcza zbiera się minimum raz w roku, a w razie potrzeby także na wniosek Rady Fundatorów, Zarządu lub jednego ze swoich członków.
 6. Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością głosów.

§ 18

Członkowie organów Fundacji, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, wypełniają swe zadania bez wynagrodzenia.

§19

 1. Rada Programowa jest ciałem doradczo-opiniodawczym.
 2. Rada Programowa powoływana jest przez Radę Fundatorów.
 3. Kadencja Rady Programowej trwa 3 lata.
 4. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący, wybierany przez członków Rady Programowej spośród siebie.
 5. Rada Programowa nie może liczyć mniej niż 7 osób.

§ 20

Działalność Fundacji może być prowadzona także przez wyodrębnione uchwałą Zarządu jednostki organizacyjne Fundacji (przedstawicielstwa, biura, zakłady, itp.).

§ 21

 1. Kierownika powołanej zgodnie z § 20 jednostki organizacyjnej Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
  1. Kierownik jednostki organizacyjnej Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy 
   w rozumieniu przepisów prawa pracy.
  2. Jednostki organizacyjne Fundacji podlegają Zarządowi Fundacji.

§ 22

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji 
  w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  1. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  2. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  3. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 23

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów, w przypadkach przewidzianych przez ustawę o fundacjach.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundatorów.
 3. Do poszczególnych czynności likwidacyjnych Rada Fundatorów może powoływać osoby trzecie, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 4. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu.

§ 24

Zmiany statutu, w tym zmiany dotyczącej celu działania Fundacji, dokonuje Rada Fundatorów.

§ 25

Majątek Fundacji po likwidacji przekazany będzie na cele wskazane przez Radę Fundatorów.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.