Zapytanie ofertowe o najem lokalu na prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem mieszkania do prowadzenia mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W mieszkaniu będą zamieszkiwały 4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną wspierane przez trenera.

Poszukiwany lokal powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Znajdować się w Bydgoszczy, w Fordonie;
 2. Metraż powinien wynosić min. 80 m2;
 3. Znajdować się na parterze budynku;
 4. Posiadać min. 3 sypialnie, w tym jedną umożliwiającą zamieszkiwanie przez 2 osoby; salon, kuchnię wyposażoną w meble, lodówkę, kuchenkę, piekarnik oraz zmywarkę, łazienkę wyposażoną w kabinę prysznicową, umywalkę i pralkę oraz osobną toaletę;
 5. Mieć dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz podłączenie do centralnego ogrzewania miejskiego;
 6. Być oddalony od przystanku tramwajowego nie więcej nić 1000 m;
 7. Być oddalony od sklepu spożywczego nie więcej niż 1000 m;
 8. Posiadać dostęp do miejsca parkingowego.

Planowany czas zawarcia umowy: XII 2023 – 31.03.2026

Zamawiający przewiduje dwukrotną waloryzację ceny najmu. Pierwsza waloryzacja obejmuje okres 1 kwietnia 2024 – 31.03.2025, druga 1 kwietnia 2025-31.03.2026. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia ceny na wszystkie 3 wskazane okresy.

 1. Kryteria oceny oferty

Kryterium oceny: 100% cena.

 1. Informacja na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

nie dotyczy

 1. Informację na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium.

Kryterium będzie oceniane dla każdego okresu osobno wg następującego wzoru:

C= (C min. /C bad. ) x 100 punktów

gdzie

C – liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena

C min. – najniższa cena pośród ofert

C bad. – cena oferty badanej.

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska największą liczbę punktów.

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

 1. Jeśli jest on powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym

oraz

 1. Na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zgodnie z którymi z postępowania wyklucza się:

– oferenta wymieniowego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 oraz 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3;

– oferenta, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 oraz 269/2014 albo wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3;

– oferenta, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach w rozporządzeniu 765/2006 oraz 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3.

Potwierdzeniem braku wykluczenia jest oświadczenie oferenta.

 1. Tryb składania ofert oraz powiadamiania oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia.

Ofertę należy złożyć do dnia 8 grudnia 2023 r. do godz. 12:00, drogą mailową na adres biuro@fundacjakaktus.pl.

Oferta powinna zawierać:

 1. opis nieruchomości, a w szczególności:
 1. adres;
 2. metraż;
 3. opis kondygnacji, na której jest położony lokal;
 4. opis lokalu i jego wyposażenia;
 5. informacje dotyczące dostępu do bieżącej wody i ogrzewania;
 6. informacje o odległości do przystanku tramwajowego;
 7. informacje o odległości do sklepu spożywczego;
 8. informacje o dostępie do miejsca parkingowego;
 1. Cenę określoną w każdym z trzech okresów wskazanych w zamówieniu.
 2. Oświadczenia o braku wykluczenia oferenta .

Wyłonienie najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 8 grudnia 2023 r. O wynikach Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych.