Projekt: Drogowskaz na przyszłość

Termin realizacji: 1.06.2021 – 15.11.2021

Projekt ukierunkowany był na problemy rodzin osób z niepełnosprawnością o wysokim stopniu niesamodzielności, dla których ani mieszkania
wspomagane, ani chronione nie spełniają swej funkcji w stosunku do ich podopiecznych, a sami rodzice/opiekunowie również wymagają wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych.

Rodziny wychowujące dorosłe, niesamodzielne osoby z niepełnosprawnościami borykają się z dylematem zapewnienia swoim dzieciom należytej opieki w ramach wsparcia środowiskowego, a  problem pogłębia się jeszcze bardziej w momencie, gdy rodzice/opiekunowie wkraczają w wiek senioralny i tracą zdrowie oraz siły fizyczne.

Podopieczni Fundacji DAJ SZANSĘ oraz odbiorcy działań Fundacji KAKTUS zgłaszają brak satysfakcjonujących rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby zabezpieczyć ich potrzeby w środowisku. Inicjatywa miała na celu poszukiwanie rozwiązań dla tej grupy docelowej, które posłużyłyby jako plan działania dla Fundacji KAKTUS oraz DAJ SZANSĘ na przyszłość.

Projekt zakładał następujące działania: warsztatowe działania diagnozujące, warsztaty służące wypracowaniu ścieżki rozwiązań, opracowanie planu działań i konsultacje planów działań.